ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229] 230

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
19/2560 มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนกัน 07 ม.ค. 2560
18/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-16 ม.ค. 60 เมือง แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ม.ค. 2560
17/2560 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 06 ม.ค. 2560
16/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ม.ค. 60 พิษณุโลก (รับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 06 ม.ค. 2560
15/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เชียงใหม่ (รับต้นไม้) 06 ม.ค. 2560
13/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ม.ค.-3 ก.พ. 60 แม่วาง เมือง หางดง เชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ม.ค. 2560
12/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-13 ม.ค. 60 สันทราย แม่ริม เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ม.ค. 2560
11/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 7-8 ม.ค. 60 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์) สันป่าตอง เชียงใหม่ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในระบบพี่เลี้ยง) 05 ม.ค. 2560
10/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบส่งน้ำจากคลองชลประทานสู่อ่างเวียงบัว ศูนย์แม่ริม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ม.ค. 2560
9/2560 ยกเลิกและเพิ่มเติมรายชื่อกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต รุ่นที่ 40 05 ม.ค. 2560
8/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) ของลูกจ้างประจำ 05 ม.ค. 2560
7/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ 16-20 ก.พ. 60 จีน (สุชานาฏ สิตานุรักษ์) 05 ม.ค. 2560
5/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20,24-25,30-31 ม.ค. 60 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พะเยา โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ (ร่วมประเมินโรงเรียนและครูเชิงประจักษ์ในโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง) 05 ม.ค. 2560
4/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ม.ค.-7 ก.พ. 60 แม่วาง สันกำแพง เชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ม.ค. 2560
3/2560 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เฉพาะราย (พรวนา รัตนชูโชค,พิมพ์ชนก สุวรรณศรี) 05 ม.ค. 2560
2/2560 การแต่งตั้งและการให้ได้รับค่าจ้างตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ข้อ 13 (ก)(3) (พรวนา รัตนชูโชค,พิมพ์ชนก สุวรรณศรี) 05 ม.ค. 2560
1/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากงาน (อารีย์รัตน์ อินธิยา) 04 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]