body { /* IE */ filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); /* Chrome, Safari */ -webkit-filter: grayscale(1); /* Firefox */ filter: grayscale(1); }
 


 
   

คู่มือการประกันคุณภาพ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ กองกลาง.
ปฏิทินกิจกรรมกองกลาง ปี 2558
ปฏิทินกิจกรรมกองกลาง ปี 2559
แผนกลยุทธ์ กองกลาง
รายงานผลการสัมมนาทบทวน แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)
รายงานสรุปความพึงพอใจผู้รับบริการ กองกลาง
 
รายงานประจำปี กองกลาง 2555
รายงานประจำปี กองกลาง 2556
รายงานประจำปี กองกลาง 2557
รายงานประจำปี กองกลาง 2558
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองกลาง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2557
  รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558
  รายงานควบคุมภายใน
   
คณะกรรมการการจัดการความรู้กองกลาง
แผนการจัดการความรู้
สรุปการจัดการความรู้เรื่อง
   
 

 

 

   
       กองกลาง มีฐานะเป็นหน่วยงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง   การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่งปัจจุบันกองกลางแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่คณะและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

          1.  งานบริหารทั่วไป
          2. งานเลขานุการและการประชุม
          3.  งานประชาสัมพันธ์
          4.  งานยานพาหนะ
          5.  งานนิติการ

 

 


.:: กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-514 0-5388-5318 Fax: 0-5388-5319
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556, จัดทำโดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Admin